I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl.4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů(dále jen GDPR) je Marina Pamperlová, IČO: 86956817 (dále jen: správce).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

Sídlo: Vinařického, 37 Brno-Židenice
Adresa provozovny: Vinařického, 37 Brno-Židenice
E-mail: info@masaze-marina.cz
Telefon: +420 775305059

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Např. jméno, telefonní číslo, rok narození nebo jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracovávání osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracovávání osobních údajů je:
– Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR – a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 sb. o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je:
– Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou zásadní pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, datum narození, e-mail, telefonní kontakt).
– Zasílání objednávek (např. poukazy, faktury) a sdělení.

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a  svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu) – po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje třetí osobě nebo do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
– Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
– Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– Právo odvolat souhlas se zpracováním – písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce – uvedený v čl. III. těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a to v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky na mail nebo mobilní číslo potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 25. 5. 2018.

Kontaktujte mě: Marina Pamperlová | Telefon: (+420) 775 30 50 59 | E-mail: info@masaze-marina.cz